خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی، اتاق تعاون و اتحادیه ها
شرح خدمت:
طابق ماده 51 و 52 قانون بخش تعاون کشور صدور مجوز تشکیل تعاونی ، اتاق تعاون و اتحادیه ها بر عهده وزارت متبوع می باشد که در این خصوص وزارتخانه پس از درخواست متقاضیان و بررسی های لازم نسبت به صدور مجوز اقدام می نماید.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
گام اول-تکمیل فرم درخواست تشکیل تعاونی و تعیین نماینده تام الاختیار و تکمیل فرم کلیات طرح پیشنهادی
و ارائه مدارک هیات موسس و ثبت اطلاعات و مدارک در سامانه تشکیل تعاونیها به آدرس
ei.mcls.gov.ir
برای
بررسیو صدور موافقت نامهتشکیل تعاونی
گام دوم
-افتتاح حسابو واریز حداقل1/1سرمایه اولیه شرکتو برگزاری اولین مجمع عمومی توسط هیات
موسسو تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره و بازرسان و تعیین سمت هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل
تعاونی توسط هیات مدیره منتخب

گام سوم
ارسالمدارک تشکیل مجمع عمومی-صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره-اساسنامه مصوب-
فهرست اعضا
-گواهی سپرده سرمایهاولیه-مشخصات و سوابق مدیران به اداره ثبت شرکتها و دریافت شماره
ثبت و شناسه ملی آگهی تاسیس

گام چهارم
-آگهیتاسیسروزنامه رسمی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal