خدمات الکترونیک
نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی
شرح خدمت:
پس از ثبت تشکل ها ی کارگری و کارفرمایی اقدامات ، جهت برگزاری جلسات و مجامع و کانون ها و .. صورت می پذیرد که تمامی اقدامات جهت برگزاری جلسات و مجامع با هماهنگی و نظارت نمایندگان وزارت متبوع صورت می پذیرد. و در تمامی این جلسات و مجامع و رای گیری جهت انتخاب هیئت ها می بایست نمایندگان وزارت متبوع حضور داشته و گزارشات و صورتجلسات را به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
صورتجلسه مصوب مجمع عمومی،صورتجلسه مصوب هیئت مدیره، فرم تکمیل شده نرم افزار، آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی ، اساسنامه مصوب مجمع ، تصویر مدارک شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal