خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی
شرح خدمت:
بعد از مشخص کردن نوع تشکل-تقاضا جهت تشکیل آن ارسال و سپس اداره کار یا ستاد موارد و مدارک ارسالی را بررسی و استعلامات از سایر دستگاهها انجام و بعد از مراحل قانونی مجوز مورد نظر صادر میگردد.
نوع خدمت:
یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

 ارائه طرح و مدل کسب و کار , ارائه مشخصات تمامی اعضای کادر فنی 

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal