خدمات الکترونیک
صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید کارت کار جهت اتباع افغان موافقت با صدور یا تمدید کارت کار برای کلیه اتباع افغان در مراکز استانها وتوسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

- مدارک هویتی

- تکمیل فرم اطلاعات فردی وشغلی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal