خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی - موافقت با صدور یا تمدید روادید کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها وتوسط اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی انجام می گیرد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

- درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز- تکمیل سه نسخه فرمهای مندرج در پیوست مربوط به اتباع خارجی-تکمیل فرم مربوط به کارفرمایان- تصویر روزنامه رسمی -تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یایکی از استانداریهای کشور -کپی واصل گذرنامه اتباع خارج ی -سه قطعه عکس 3*4مربوط به تبعه-تصویر مدک تحصیلی ویا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی متخصص باتایید سفارت جمهوری اسلامی ایران

 

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal