خدمات الکترونیک
پرداخت کمک های موردی به نیازمندان
شرح خدمت:
پرداخت کمک های موردی به نیازمندان
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

  پرداخت کمک های موردی به نیازمندان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal