خدمات الکترونیک
پرداخت کمک هزینه به مددجویان آسیب دیده ازحوادث طبیعی
شرح خدمت:
پرداخت کمک هزینه به مددجویان آسیب دیده ازحوادث طبیعی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

پرداخت کمک هزینه به مددجویان آسیب دیده ازحوادث طبیعی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal