خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید مجوز تولید فرآورده های خام دامی ویژه
شرح خدمت:
صدور پروانه تولید، فرآورده های خام دامی ویزه
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدارک خواسته شده در سامانه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal