خدمات الکترونیک
تغيير مشخصات
شرح خدمت:
تغيير مشخصات ملك و مالك پس از بررسي اسناد و مدارك ارائه شده (با رعايت مفاد بند 30-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه آخرين قبض آب بهاء پرداختي،اصل سند مالكيت،اصل كارت ملي و شناسنامه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal