خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی
شرح خدمت:
صدور مجوز برای کاریابی های خارجی
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
در سطح ملی توسط ستاد انجام می شود
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal