خدمات الکترونیک
تغییرقطر انشعاب آب
شرح خدمت:
افزایش یا کاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترک(با رعایت بند 21-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1. سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر


2. آخرین قبض آب یا ارایه شماره اشتراک (پرونده)

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal