خدمات الکترونیک
تفکیک کنتور آب
شرح خدمت:
نصب کنتورهای فرعی به درخواست مشترک در صورت دارا بودن شرایط
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1. سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر


2. کارت ملی مالک


3. آخرین قبض آب یا ارایه شماره اشتراک (پرونده)

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal