خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید گواهی اجرای سامانه HACCP در اماکن دامی
شرح خدمت:
صدور گواهی اجرای سامانه HACCP در اماکن دامی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک خواسته شده در سامانه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal