خدمات الکترونیک
قطع موقت و وصل انشعاب آب
شرح خدمت:
قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترک (با رعایت بند 41-4 و 40-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1. آخرین قبض آب یا ارایه شماره اشتراک (پرونده)


فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal