خدمات الکترونیک
درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب
شرح خدمت:
بررسی صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنین بررسی مصارف آن از لحاظ اشتباه قرائت، خرابی کنتور و یا لوله¬ترکیدگی
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1. آخرین قبض آب یا ارایه شماره اشتراک (پرونده)


فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal