خدمات الکترونیک
ثبت نام وام ضروري بازنشستگان
شرح خدمت:
بازنشستگان و وظيفه بگيران مي توانند هر سال در محدوده زماني تعيين شده (يك ماه) نسبت به ثبت نام اقدام نمايند
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
حكم بازنشستگي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal