خدمات الکترونیک
آدرس و تلفن ادارت گاز استان
شرح خدمت:
در این قسمت مراجعین می توانند آدرس و تلفن نواحی وادارت گاز سطح استان را مشاهده نمایند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:
.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal