خدمات الکترونیک
درخواست انشعاب
شرح خدمت:
در دسترس قرار دادن و فراهم بود امكان برداشت و استفاده آب از شبكه آبرساني توسط انشعاب آب و وسايل اندازه گيري(كنتور)، با ظرفيت مشخص و با فشارمقرر و كيفيت مناسب (در نقطه تحويل) اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد. (بند 17-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal