خدمات الکترونیک
صدور مجوز شماره گذاري خودروهاي خريداري شده
شرح خدمت:
در مرحله اول پس از اخذ درخواست شماره گذاري خودرو خريداري شده دستگاه اجرايي مدارك ارسالي مورد بررسي قرار مي گيرد و مدارك مذكور با مجوز كميسيون ماده 2 مربوطه و اصل سند مالكيت خودرو مورد تطبيق قرار مي گيرد. در صورت عدم مطابقت، مكاتبه جهت اصلاح با دستگاه مربوطه صورت مي گيرد. در صورت تاييد، نامه شماره گذاري براي خودروهاي سواري عنوان اداره كل اموال دولتي و ساير خودروها عنوان شركت سازنده خودرو- واحد شماره گذاري و رونوشت عنوان دستگاه درخواست كننده صادر مي گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1- اصل و تصوير اسناد و مالكيت خودروها           2- مجوز كميسيون ماده 2

3-  موافقتنامه ،موافقت هيات امناء براي دانشگاههاو بودجه مصوب براي شركتها مبني برتامين اعتبار خريد خودرو                                       4- تاييديه اين اداره كل در خصوص تكميل و ارائه اطلاعات اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي                                                            5- عدم اختلاف آماري و پلاك شخصي غير مجاز  6- رعايت ماده 30 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي خودروهاي سواري   7- معادل سازي خودروهاي سواري در اختيار با موضوع مواد 2 و 3 آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي    8- مدارك فروش خودروهاي داراي وضعيت فروش   9- رعايت ضوابط اجرايي بودجه سال جاري

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal