خدمات الکترونیک
صدور مجوز كميسيون خريد، فروش و انتقال خودروهاي دولتي
شرح خدمت:
به منظور خريد، فروش، اسقاط يا انتقال خودرو، دستگاه اجرايي موظف است نسبت به اخذ مجوز كميسيون ماده 2 با رعايت مقررات مربوطه در ارائه مدارك لازم اقدام نمايد. بدين منظور پس از اخذ نامه دستگاه اجرايي به امضاء بالاترين مقام مجاز مبني بر درخواست خريد، فروش، اسقاط و انتقال خودرو، نسبت به صدور دعوتنامه جهت شركت در كميسيون ماده 2 و تعيين زمان ارئه مدارك درخواستي قبل از تشكيل كميسيون اقدام مي گردد. در مرحله بعد مستندات و مدارك مربوطه رسيدگي مي شود. بعد از محرز شدن تكميل مدارك و مستندات و پس از تشكيل كميسيون ماده 2، كنترل آمار و ساماندهي امور خودروهاي دستگاههاي اجرايي توسط اين كميسيون انجام مي گردد. سپس با بررسي هاي انجام شده و رعايت قوانين و مقررات مربوطه، مجوز كميسيون ماده 2 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد مبني بر موافت با درخواست خريد، فروش، اسقاط و انتقال صادر مي گردد و در آخرين مرحله صورتجلسه كميسيون به دستگاه اجرايي ابلاغ مي گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1-موافقت بالاترين مقام مجاز دستگاه اجرايي ، تصوير چارت تشكيلاتي مصوب جهت خريد خودرو ، تصوير كامل موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و براي شركتها تصوير كامل صورتجلسه مجمع عمومي شركت و موافقت هيات امناء دانشگاهها براي خريد، 2- اصل نظريه كارشناس رسمي دادگستري مبني بر قابل فروش يا غير قابل فروش بودن براي فروش يا اسقاط خودروهاي مازاد و فرسوده به همراه تصوير مدارك خودروها 3- نامه درخواست دستگاه اجرايي انتقال دهنده و درخواست دستگاه اجرايي انتقال گيرنده در خصوص خودروهاي انتقالي

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal