خدمات الکترونیک
فرايند تغيير مشخصات
شرح خدمت:
تغيير مشخصات ملك ومالك پس از بررسي اسناد و مدارك ارائه شده (بارعايت مفاد بند 30-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- ارائه آخرين شماره كاركرد كنتور
 2- پرداخت آخرين قبض و تسويه حساب بدهي
3- ارائه قولنامه فروشنده و خريدار 
4- كپي شناسنامه ،كپي  كارت ملي فروشنده و خريدار 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal