خدمات الکترونیک
صدور سفارش چاپ و توزيع انواع اوراق بهادار و قبوض كنترله
شرح خدمت:
دستگاه اجرايي هر ماه يك بار نسبت به درخواست اوراق بهادار اقدام مي نمايد و در مرحل اول صورت وضعيت و درخواست تاييد شده مقامات مجاز به اين اداره كل ارسال و نسبت به ثبت آن و تاييد درآمد اقدام مي شود. پس از دستور معاون نظارت مالي و رئيس اداره اموال مسئول مخزن نسبت به ثبت درخواست در نرم افزار اوراق بهادار اقدام مي نمايد و سپس اوراق بهادار مورد درخواست شمارش و تحويل نماينده دستگاه اجرايي مي شود.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرم درخواست اوراق بهادار و صورت وضعيت اوراق بهادار در يافتي در ماه 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal