خدمات الکترونیک
پرداخت حقوق كاركنان دولت
شرح خدمت:
درخواست وجه حقوق : بر مبناي تبصره 19 قانون بودجه سال1386 و در راستاي ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه دستگاههاي اجرايي مستقر در استان موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و به استثناي وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است بر اين مبنا دستگاههاي نامبرده مي بايست لوح فشرده اطلاعات پرسنلي را به همراه درخواست وجه به خزانه معين استان ارسال نمايند ( اولين حكم و تغييرات مربوطه كليه كاركنان دستگاههاي اجرتيي در هر سال اخذ مي گردد.). پس از دريافت فايل و كپي فايل متني، نسبت به به بررسي ساختاري فايلها و سپس كنترل صحت درخواست وجه و ارقام ارسالي اقدام مي گردد. در مرحله بعدي پس از ثبت درخواست وجه و بررسي ليست حقوق كاركنان نسبت به تامين اعتبار از محل اعتبارمصوب حقوق اقدام مي گردد. در گام بعدي چك خالص حقوق صادر و به حسابهاي شخصي پرسنل دستگاههاي اجرايي واريز و همچنين كليه چكهاي كسور قانوني صادر شده و به حسابهاي مربوطه واريز مي شود.در مرحله پاياني آمار پرداخت ماهانه كليه دستگاههاي اجرايي از طريق سامانه ايميل داخلي به خ
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- درخواست وجه حقوق        2- خلاصه ليست هاي رسمي و پيماني     3- فايل متني ريز اطلاعات حقوق كاركنان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal