خدمات الکترونیک
مشاركت در تخصيص اعتبار و ابلاغ آن
شرح خدمت:
درخواست وجه:بر اساس ماده 53 قانون اساسي كشور و بر اساس قوانين بودجه ساليانه پرداخت اعتبارات تملك دارايي¬هاي سرمايه¬اي از طريق اعتبارات خزانه صورت مي¬گيرد.كليه دستگاهها و سازمانهاي مندرج در قانون بودجه مشمول اين فرآيند مي¬باشند. در ابتداي هر سال پس از تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي ،قانون به دستگاهها از جمله خزانه ابلاغ مي¬گردد. پس از دريافت قانون، سازمان برنامه و بودجه كشور مي بايستي نسبت ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي و ارائه تخصيص اقدام نمايد. دستگاه هاي مشمول پس از دريافت تخصيص نسبت به درخواست وجه از خزانه اقدام مينمايند. پس از اخذ درخواست وجه از ذيحسابي دستگاه¬اجرايي نسبت به مطابقت عنوان و رديف بودجه دستگاه اجرايي، نوع طرح درخواست (نقدي- ابلاغ) و مبلغ درخواست وجه و يا اعلاميه صادره با آخرين مستند قانون بودجه سال جاري، نوع تخصيص(ملي، ملي استاني شده، رديف تبصره، رديف درآمدي) و اعتبار دريافتي و جدول درآمدي اقدام مي¬گردد. در مرحله بعد صحت درج شماره حساب بانكي دستگاه¬اجرايي به منظور واريز وجه وكنترل امضاء درخواست وجه (توسط ذيحساب دستگاه و يا مقامي كه از طرف خزانه
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- ابلاغ، موافقتنامه و تخصيص دستگاه­اجرايي  2-  درخواست وجه و تاييديه دستگاه­اجرايي  3- واريز نقدينگي تخصيص هاي ابلاغي توسط خزانه داريكل به حساب هاي استان 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal