خدمات الکترونیک
حسابرسي نهادهاي عمومي غير دولتي
شرح خدمت:
در اجراي تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومي كشور اسناد هزينه مربوط به طرحهاي عمراني موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي توسط حسابرسان اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و گزارش حسابرسي بر اساس رسيدگي هاي بعمل آمده صادر مي گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

اصل اسناد هزينه طرحهاي عمراني و ضمائم مربوطه، قراردادها، ضمانت نامه ها، پرينت حسابهاي بانكي نهادهاي عمومي غير دولتي مورد نظر

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal