خدمات الکترونیک
تهيه صورتحساب عملكرد بودجه سالانه استان و اصلاحيه آن
شرح خدمت:
تهيه صورتحساب عملكرد بودجه استان، كه در اين راستا پس از دريافت صورتهاي مالي دستگاههاي اجرايي استاني به صورت نهايي از طريق آنلاين و آفلاين(سامانه نظارت آني معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور) نسبت به رسيدگي عملكرد دستگاههاي اجرايي مذكور و ثبت اقلام مورد نياز اين صورتحساب اقدام نموده و در نهايت صورتحساب عملكرد فوق الذكر را به اداره كل هماهنگي و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري ارسال مي نمايد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1-  گزارشهاي حسابرسي عملكرد بودجه سالانه شركت هاي دولتي و دانشگاه ها  2-  صورتهاي مالي نهايي دستگاههاي اجرايي به انضمام ضمايم مورد نياز براي رسيدگي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal