خدمات الکترونیک
تسهيل و ساماندهي فرآيند صدور مجوز كسب و كار
شرح خدمت:
با توجه به درخواست دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار و دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات قانوني مبني بر احصاء و ثبت اطلاعات مجوز هاي كسب و كار استاني، ارائه پيشنهادات حذف، اصلاح و تجميع مجوز هاي كسب و كار ملي و استاني در سامانه هاي دفتر مذكور، تكليف محوله در اين اداره كل، در قالب اين خدمت انجام مي شود.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal