خدمات الکترونیک
پيگيري صدور مجوز هاي سرمايه گذاري(پنجره واحد سرمايه گذاري)
شرح خدمت:
ه دليل تعدد دستگاه هاي صادركننده مجوز و تعدد نوع مجوزها و همچنين پيچيدگي فرآيند صدور مجوزها، به منظور تسريع و تسهيل در پاسخگويي به درخواست متقاضيان سرمايه گذاري داخلي، در صورتي كه هركدام از دستگاه هاي اصلي موضوع فعاليت سرمايه گذاري، با ايجاد پنجره واحد در اجراي تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور ،‌ تمشيت امور سرمايه گذاران داخلي را عهده دار گردند، كارآيي و اثربخشي بيشتري خواهد داشت و با عنايت به نبود نهاد متولي در اين خصوص مركز خدمات سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي نيز در راستاي تسهيل و تسريع در فرآيند صدور مجوزهاي سرمايه¬گذاري، حذف استعلام هاي مكرر و شفاف سازي فرآيندهاي كسب و كار، از ابتداي سال 94 اقدام به راه اندازي سامانه پنجره واحد سرمايه¬گذاري استان نموده است.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ثبت نام در سامانه و تكميل اطلاعات درخواستي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal