خدمات الکترونیک
تهيه طرح تفصيلي يك شهر
شرح خدمت:
عنوان خدمت: تهيه طرح تفصيلي يك شهر حوزه خدمت: مديريت شهرسازي متصدي فرآيند مديريت شهرسازي و معماري(يا شهرداري ها) واحد هاي مرتبط در فرآيند: مديريت شهرسازي و معماري-كميته فني – كميسيون ماده 5 زمان مطلوب فرآيند: 1 سال ورودي هاي فرآيند: 1) ضوابط و مقررات و مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري 2) شرح خدمات قرارداد خروجي هاي فرآيند: گزارش(علي الخصوص گزارش ضوابط و مقررات)، و نقشه( علي الخصوص نقشه كاربري اراضي پيشنهادي) مشتري هاي فرآيند: شهروندان شهرداري ها
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal