خدمات الکترونیک
قطع موقت و وصل انشعاب
شرح خدمت:
قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترك (با رعايت بند 41-4 و 40-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal