خدمات الکترونیک
جمع آوري يا ادغام انشعاب
شرح خدمت:
جمع آوري انشعابات اضافي ملك درصورت ادغام دو يا چند ملك داراي انشعاب (با رعايت بند 42-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal