خدمات الکترونیک
فرايند انجام پروژه هاي مشاركتي مسكن
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/405/1-1 عنوان خدمت: انجام پروژه هاي مشاركتي مسكن حوزه خدمت: مديريت مسكن و ساختمان متصدي فرآيند: مديريت مسكن واحد هاي مرتبط در فرآيند: مديريت مسكن زمان مطلوب فرآيند 2 سال ورودي هاي فرآيند: مصوبه هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن خروجي هاي فرآيند: تحويل پروژه مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal