خدمات الکترونیک
اعلام كاركرد كنتور
شرح خدمت:
اعلام شماره مصرف كنتور توسط مالك يا ساكنين ملك بدليل عدم قرائت كن
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal