خدمات الکترونیک
فرآيند توسعه و بهسازي راهها
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/106/1-1 عنوان خدمت: فرآيند توسعه و بهسازي راهها حوزه خدمت: مديريت ساخت و توسعه متصدي فرآيند: اداره نظارت بر ساخت راههاي اصلي و فرعي واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره نظارت بر ساخت راههاي اصلي و فرعي ورودي هاي فرآيند: مطالعه و امكان سنجي ، مطالبات مردمي، برنامه ريزي و سياستهاي كلان دولت خروجي هاي فرآيند: توسعه و بهسازي راهها مشتري هاي فرآيند: عموم مردم
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل انجام كار مطابق شناسنامه خدمت به شرح ذيل : 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal