خدمات الکترونیک
پرداخت کمک معیشت به مددجویان
شرح خدمت:
1. پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش 2. کمک به رفع یا کاهش فقر مطلق(تبصره 14 قانون بودجه) 3. حمایت غذایی نیازمندان
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش
2. کمک به رفع یا کاهش فقر مطلق(تبصره 14 قانون بودجه)
3. حمایت غذایی نیازمندان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal