خدمات الکترونیک
صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک هویتی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal