خدمات الکترونیک
صدور مجوز تغییر نوع مصرف/تغییرکاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی
شرح خدمت:
صدور مجوز تغییر نوع مصرف/تغییرکاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

ü فرم شماره 1 موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب

ü مدارک هویتی

  تعهد نامه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal