خدمات الکترونیک
نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهر بازی ها
شرح خدمت:
استاندارد سازی تجهیزات مراکز تفریحی با صدور گواهی تاییدیه استاندارد جهت وسایل بازی
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:
کد ملی و شماره تلفن همراه صاحب جایگاه جهت ثبت نام در سامانه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal