خدمات الکترونیک
صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک
شرح خدمت:
صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  1. ارائه درخواست کتبی به دفتر شامل اطلاعات مربوط به واردات
  2. ارائه تصویر پروانه بهره برداری واحد مصرف کننده
  3. تکمیل پرسشنامه دفتر در خصوص مصارف ماده شیمیایی
  4. تأیید کتبی زیست محیطی اداره کل
  5. تأیید کتبی وزارت بهداشت
  6. تأیید سایر وزارتخانه ذیربط حسب مورد
  7. دریافت مجوز واردات مرجع ذیصلاح کنوانسیون روتردام از کشور وارد کننده به دفتر
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal