خدمات الکترونیک
استعلام گواهينامه مهارت
شرح خدمت:
در اين سامانه مهارت آموختگان يا دستگاههاي مرتبط مي توانند گواهينامه دريافتي را مشاهده نمايند.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
 - كارت مهارت الكترونيكي
- كارت ملي  
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal