خدمات الکترونیک
صدور مجوز صادرات و واردات، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل ها
شرح خدمت:
صدور مجوز صادرات و واردات، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل ها
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضی با امضاء -
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal