خدمات الکترونیک
نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، چنانچه اشتراک جمع آوری موقت شده باشد ، به درخواست مشترک مجددا نصب و فعال خواهد شد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شناسه قبض محل مصرف
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal