خدمات الکترونیک
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، مشترکین میتوانند درصورت لزوم با ثبت درخواست نسبت به جمع آوری موقت انشعاب آمپری خود اقدام نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شناسه قبض محل مصرف
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal