خدمات الکترونیک
قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، چنانچه نیاز به قطع ارتباط برق برای جلوگیری از خطرات برق گرفتگی و یا انجام تعمیرات محل و ... باشد ، مشترکین میتوانند درخوسات خود را درخصوص قطع موقت برق ارائه نمایند
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شناسه قبض محل مصرف
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal