خدمات الکترونیک
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکتهای توزیع نیروی برق
شرح خدمت:
هر گاه مشترک به علت کاهش لوازم مصرف کننده برق یا به دلایلی دیگر، تقاضای استفاده کمتر از جریان برق را داشته باشد می تواند از طریق این خدمت درخواست کاهش آمپراژ دهد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

شناسه قبض محل مصرف

-تصویر کارت ملی

-تصویر سند محل اشتراک

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal