خدمات الکترونیک
رفع حریم برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، کلیه مشترکینی که درخواست جابجایی تجهیزات را دارند و یا ملک آنها در حریم خطوط برق قرار دارد جهت تغییر محدوده حریم خطوط می توانند نسبت به ثبت درخواست رفع حریم اقدام نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

تصویر آخرین قبض پرداختی

تصویر کارت ملی

تصویر سند ملک یا بنچاق

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal