خدمات الکترونیک
پرداخت کمک هزینه محکومیت مالی غیر عمد و دیه به خانواده شاهد و ایثارگران
شرح خدمت:
پرداخت کمک هزینه محکومیت مالی غیر عمد و دیه به خانواده شاهد و ایثارگران
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- مدارک هویتی
2- مدارک و مستندات مرتبط با مشکل مطروحه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal