خدمات الکترونیک
برگزاری مسابقات، همایش ها و اردوهای ورزشی شاهد و ایثارگر
شرح خدمت:
برگزاری مسابقات و رقابتهای ورزشی سازمان یافته بین ورزشکاران یا تیمهای ورزشی برابر ضوابط و قوانین آن رشته در سطح ملی و استانی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک هویتی، معرفی نامه باشگاه در سطح مسابقات شهرستان، معرفی نامه شهرستان در سطح مسابقات استان و معرفی نامه استان در سطح مساباقات کشوری - کارت ایثارگری - سوابق ورزشی

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal