خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت
شرح خدمت:
ه منظور راهنمایی متقاضیان بند ب برای ثبت نام و درج کامل مشخصات و مدارک درخواستی و همچنین ادامه روند مربوط به صدور مجوز از جمله معرفی نام و مکان و ضمانت نامه و سایر مراحل مربوط به تمدید و ... در ورود به سامانه در صفحه اول درج شده است.ثبت درخواست و تکمیل کلیه اطلاعات مربوط به گشت (وردی.خروجی.مستقل) اعم از مشخصات راهنما و مدارک مربوط به آن و در مرحله بعد تمام اطلاعات گشت اعم از زمان و تاریخ و اسامی مسافران و بیمه نامه های مربوط به آنها و مشخصات وسیله حمل و نقل
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
رایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر از مراجع ذی صلاح
- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تأیید مراجع ذی صلاح
- مدرک تحصیلی کارشناسی
- مدرک دوره تخصصی راهنمایان گردشگری
- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت برای متقاضیان مرد
- تایید سلامت جسمانی متناسب با موضوع فعالیت و سلامت روانی به تأیید پزشک معتمد سازمان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal