خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 21 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
واگذاري انشعاب فاضلاب
شرح خدمت:
فراهم بودن امكان تخليه و دفع فاضلاب به شبكه جمع آوري عمومي فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفيت مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقراري انشعاب فاضلاب، اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد .(بند 18-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
واگذاري انشعاب آب
شرح خدمت:
در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امكان برداشت و استفاده آب از شبكه آبرساني توسط انشعاب آب و وسايل اندازه گيري (كنتور)،با ظرفيت مشخص و با فشار مقرر و كيفيت مناسب (در نقطه تحويل) اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد.(بند 17-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
نصب سيفون اضافي
شرح خدمت:
نصب انشعاب دوم يا سوم فاضلاب ملك براساس درخواست متقاضي و در صورت وجود شرايط لازم
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مشاهده سوابق
شرح خدمت:
صدور قبض المثني يا سوابق به درخواست مشترك
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
قطع موقت ووصل انشعاب
شرح خدمت:
قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترك (با رعايت بند 41-4 و40-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
فروش آب تانكري
شرح خدمت:
فروش آب سيار از طريق تانكر
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صورتحساب ميان دوره
شرح خدمت:
ارائه صورتحساب قبل از پايان سيكل براساس شماره مصرف كنتور اعلام شده توسط مشترك
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
جمع آوري يا ادغام انشعاب
شرح خدمت:
جمع آوري انشعابات اضافي ملك در صورت ادغام دو يا چند ملك داراي انشعاب (با رعايت بند 42-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تفكيك كنتور
شرح خدمت:
نصب كنتورهاي فرعي به درخواست مشترك در صورت دارا بودن شرايط فني
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تغييركاربري انشعاب
شرح خدمت:
تغيير نوع كاربري(با رعايت مفاد بند 33-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تغييرقطر انشعاب
شرح خدمت:
افزايش يا كاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترك (با رعايت بند 21-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تغييرظرفيت قراردادي انشعاب
شرح خدمت:
افزايش يا كاهش ظرفيت قراردادي املاك غير مسكوني بر اساس مدارك ارائه شده (با رعايت مفاد بند 19-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تغيير واحد مسكوني
شرح خدمت:
افزايش يا كاهش تعداد واحد مسكوني براساس مدارك ارائه شده
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تغيير مكان وسايل اندازه گيري
شرح خدمت:
جابجايي كنتور و سيفون فاضلاب، تغيير سطح انشعاب، تغيير مسير انشعاب
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تغيير مشخصات
شرح خدمت:
تغيير مشخصات ملك و مالك پس از بررسي اسناد و مدارك ارائه شده (با رعايت مفاد بند 30-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
تعويض كنتور
شرح خدمت:
جايگزين نمودن كنتور جديد بجاي كنتور خراب يا فرسوده ملك (با رعايت بند 39-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
پيشنهادات،انتقادات و بررسي شكايات
شرح خدمت:
امكان ثبت پيشنهاد، درخواست و شكايت از طريقه سامانه و پاسخگويي به درخواستها
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
پاسخ به استعلام
شرح خدمت:
تعيين بدهي و وضعيت انشعاب آب و فاضلاب و پاسخ به استعلام
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
بررسي صورتحساب
شرح خدمت:
بررسي صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنين بررسي مصارف آن ازلحاظ اشتباه قرائت، خرابي كنتور و يا لوله تركيدگي
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
اعلام كاركرد كنتور
شرح خدمت:
اعلام شماره مصرف كنتور توسط مالك يا ساكنين ملك بدليل عدم قرائت كنتور
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal