خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 24 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
واگذاری انشعاب فاضلاب
شرح خدمت:
فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفیت مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقراری انشعاب فاضلاب ، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید . (بند 18-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
واگذاری انشعاب آب
شرح خدمت:
این فرآیند برای ارائه خدمت واگذاری انشعاب آب با رعایت مفاد بند17-4 و 23-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب صورت می پذیرد
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نصب سیفون اضافی فاضلاب
شرح خدمت:
نصب انشعاب دوم یا سوم فاضلاب ملک بر اساس درخواست متقاضی و در صورت وجود شرائط لازم
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب
شرح خدمت:
صدور قبض المثنی یا سوابق به درخواست مشترک
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
قطع موقت و وصل انشعاب آب
شرح خدمت:
قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترک (با رعایت بند 41-4 و 40-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
فروش آب تانکری
شرح خدمت:
فروش آب سیار از طریق تانکر
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب
شرح خدمت:
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب
شرح خدمت:
پذیرش و بررسی پیشنهاد از سوی ذینفعان درون و برون سازمانی جهت بهبود و اصالح فرایندها در ارایه خدمات به آحاد جامعه
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب
شرح خدمت:
بررسی صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنین بررسی مصارف آن از لحاظ اشتباه قرائت، خرابی کنتور و یا لوله¬ترکیدگی
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
جمع آوری یا ادغام انشعاب آب
شرح خدمت:
جمع¬آوری انشعابات اضافی ملک در صورت ادغام دو یا چند ملک دارای انشعاب (با رعایت بند 42-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تفکیک کنتور آب
شرح خدمت:
نصب کنتورهای فرعی به درخواست مشترک در صورت دارا بودن شرایط
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییرکاربری انشعاب آب
شرح خدمت:
تغییر نوع کاربری
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییرقطر انشعاب آب
شرح خدمت:
افزایش یا کاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترک(با رعایت بند 21-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییرظرفیت قراردادی انشعاب آب
شرح خدمت:
افزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی املاک غیرمسکونی براساس مدارک ارائه شده ( با رعایت مفاد بند 19-4 آئین نامه عملیاتی)
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییر مکان کنتور آب
شرح خدمت:
جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب، تغییر سطح انشعاب، تغییر مسیر انشعاب
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلاب
شرح خدمت:
افزایش یا کاهش تعداد واحد مسکونی براساس مدارک ارائه شده
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب
شرح خدمت:
تغییر مشخصات ملک و مالک پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده ( با رعایت مفاد بند 30-4 آئین نامه عملیاتی) توضیح : شامل تغییر نام ، نشانی و ...
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
تعویض کنتور آب
شرح خدمت:
جایگزین کردن کنتور جدید به جای کنتور خراب یا فرسوده ملک، با رعایت بند 39-4 آئین نامه عملیاتی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب
شرح خدمت:
ارائه صورتحساب قبل از پایان سیکل بر اساس شماره مصرف کنتور اعلام شده توسط مشترک
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پاسخگویی به شکایات مشترکین آب و فاضلاب
شرح خدمت:
پاسخ به شکایات و اعتراضات مردمی در حیطه وظایف و امور محوله صنعت آب و فاضالب
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal